شماره حساب

مي توانيد براي سهولت كار از طريق پرداخت آنلاين مبالغ خود را واريز نماييد .

 


 

شماره حساب : 0107631831000

بنام : ماشين سازي زاگرس

حساب جاري سپهر

كد شعبه : 0831 خيام اروميه

 

شماره حساب : 0109528029000

بنام : ماشين سازي زاگرس

حساب جاري سيبا

كد شعبه : 5101 مركزي اروميه

شبا :

IR16 0170 0000 0010 9528 0290 00

شماره حساب : ۲۹۶۱۱۷۹۸۴

بنام : رضا سلماني اصل

شماره كارت : 6104337988251367