خدمات پیش از فروش

دادن مشاوره در زمینه مقدار سرمایه گذاری و انتخاب نوع دستگاه با توجه به نوع تولید و مقدار تولید و اطلاعات در زمینه ماشین آلات و لوازم جانبی