استانداردهای Iso

 ISO-9001  Acl-logo  ISO-10002

ماشین سازی زاگرس فیلتر داراي استانداردهاي Iso 9001:2008 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت و کیفیت ) و Iso 10002:2004 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان ) از کشور انگلستان است که در صنعت لوپرشر سازی برای اولین بار در ایران است .

 

تاریخ : 1390/06/21

 ZAGROS06  ZAGROS07