اثبات درستی استاندارد CE زاگرس فیلتر

CE

مشتریان چگونه می توانند بدانند چه شرکتی استاندارد CE را دارد :

 

در سایت رسمی اتحادیه اروپا به آدرس www.tuvicb.COM بروند سپس در منوی Client's menu وارد می شوند و زیر منوی Certified companies را انتخاب نمایند و در قسمت Customer Name: نام Zagros filter را تایپ و گزینه search را انتخاب و کلیک نمایید که نتیجه حاصله درستی استاندارد CE ماشین سزی زگرس می باشد به شرح عکس ذیل :

CE oK

ZAGROS12